Környezetvédelem

Az újrafeldolgozott útépítési anyagok, legyen az a meglévő útalapok helyben történő újra-strukturálása, vagy az odaszállított újrahasznosítható alapanyagok útba történő beépítése, mind olyan környezetbarát megoldás, amely a fenntartható és élhető környezet megteremtéséhez járul hozzá! Az alapanyagok kitermelése, előállítása valamint a szállítás, (nem beszélve az illegális hulladéklerakásról) okozta környezetromboló hatások jelentős mértékben leszoríthatók, megszüntethetők! A PÖMA technológiai rendszer nem csupán megfelel a környezettudatos útépítési elvárásoknak, de élen is jár az új környezetbarát technológiák meghonosításában! A jövő mindenképpen ebbe az irányba mutat. A környezetünk védelme valamint a fenntartható fejlődés nem tratható fenn az anyagok újrahasznosítása, újrafeldolgozása és a környezetterhelés jelentős csökkentése nélkül!

"AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA
Brüsszel, 21.12.2005
COM(2005) 666 végleges

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK
Az erőforrások fenntartható felhasználásának előtérbe helyezése: a hulladékkeletkezés megelőzésére és a hulladékok újrafeldolgozására irányuló tematikus stratégia

{SEC(2005) 1681}
{SEC(2005) 1682}

Legfontosabb előnyök és pozitív hatások
Ezekkel az intézkedésekkel javítani lehet az EU hulladékgazdálkodási politikájának költséghatékonyságát és jelentős gazdasági és társadalmi előnyöket lehet elérni:

A hulladékgazdálkodási politika jobban odafigyel a környezeti hatásokra, ezáltal hatékonyabb és költséghatékonyabb lesz.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységek szabályozási környezete javul, aminek eredményeként csökkennek a költségek, és kisebbek lesznek az akadályok a hulladék-újrafeldolgozási és visszanyerési tevékenységeket illetően.

- A hulladékkeletkezés-megelőzési politikákat tagállami szinten hajtják végre, biztosítva így a legnagyobb környezetvédelmi és gazdasági hatékonyságot, és elősegítve a hulladék keletkezési forrásához legközelebb történő cselekvést.

- A hulladék-újrafeldolgozás növekedése csökkenti a hulladékártalmatlanításból származó kibocsátásokat és környezeti haszonnal jár, mint például az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkenése.

AZ ÚJRAHASZNOSÍTÓ EURÓPAI TÁRSADALOM FELÉ

Mivel a piacra kerülő erőforrásokból előbb-utóbb hulladék lesz és minden termelő tevékenység során valamilyen formában hulladék keletkezik, szükség van olyan intézkedésekre, melyek a hulladékot visszajuttatják a gazdasági körforgásba. Az újrafeldolgozó szektor olyan jogi szabályozási környezetet igényel, amely ösztönzi az újrafeldolgozó tevékenységeket. . .

Míg néhány esetben a piaci erők ösztönzik az újrafeldolgozás alkalmazását, jellemzőbb, hogy a piaci hatások miatt inkább a hulladéklerakás részesül előnybe. Szükséges ezért az újrafeldolgozás és a hasznosítás ösztönzése. Ebből a szempontból nagy jelentősége lehet a gazdasági eszközöknek és a tagállamok által a hulladéklerakókra kivetett adóknak.

Egyenlő feltételek az újrafeldolgozást illetően
A magas színvonalú környezetvédelmi szabványokat alkalmazó újrafeldolgozás belső piacának kiépítése azzal az előnnyel járna, hogy terjesztené a jó gyakorlatokat az EU egészében, továbbá segítené az újrafeldolgozó iparágat azzal, hogy az kihasználhatja a belső piac előnyeit.
Számos intézkedés fogja kiegészíteni a jelenleg érvényes jogszabályokat és lehetővé tenni az EU számára, hogy megszüntesse a hulladékokra vonatkozó szabványokkal kapcsolatos jelenlegi hiányosságokat. Ezek közé tartoznak a következők:
- Hatékonysági kritériumok bevezetése kiválasztott hasznosítási technológiákra a hulladékokról szóló keretirányelv alapján, és útmutatások kidolgozása a hulladékszállítási rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazására a színlelt hulladékhasznosítás kiszűrése céljából.

- A hulladékokról szóló keretirányelvben meghatározott minimumszabványok segítségével a jó gyakorlatok terjesztése az érintett hulladékhasznosítási technológiákra és a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló irányelv hatókörének későbbi kiterjesztése kiválasztott hulladékgazdálkodási tevékenységekre.

- A hulladékokról szóló keretirányelv kiegészítése egy új rendelkezéssel, amely lehetővé teszi környezetvédelmi kritériumok elfogadását adott hulladékáramokra annak meghatározása céljából, hogy ezek mikortól nem esnek már a hulladékokról szóló jogi szabályozás hatály alá, azaz mikortól tekintendők már termékeknek. . .

Az újrafeldolgozás ösztönzésének új módjai Az utóbbi évtizedben elfogadott újrafeldolgozási irányelvek megkönnyítik a nagy tömegű hulladékáramok újrafeldolgozási infrastruktúrájának kiépítését és finanszírozását. Nem feltétlenül indokolt azonban ennek a szemléletnek az alkalmazása a hulladékáramok egy újabb körére. A kisebb mennyiségű vagy a kisebb környezeti hatású hulladékáramok esetében egy ilyen megközelítés az elérhető környezetvédelmi előnyökhöz viszonyítva súlyos adminisztratív terheket róna az érintettekre.
Ha azonban az újrafeldolgozás szervezése és támogatása az összes hulladékáram esetében a piacra marad, akkor nem lehet maradéktalanul kihasználni az újrafeldolgozás által potenciálisan nyújtott környezetvédelmi előnyöket. Míg jelenleg a legfontosabb az EU újrafeldolgozási irányelveinek maradéktalan alkalmazása, a jövőben kiegészítésképpen olyan felfogás szükséges, amely részint rugalmasabb, részint pedig szélesebb kört ölel fel. A stratégia felülvizsgálata fel fogja mérni az újrafeldolgozás elősegítéséhez szükséges későbbi intézkedések szükségességét. Hangsúlyosan mérlegeli az anyagra összpontosító felfogás felé történő elmozdulás lehetőségét, a lehetőségek szerint alkalmazva a hulladékkeletkeztető felelősségének elvét. Ez annak felmérését feltételezi, hogy valószínű-e az, hogy a piac saját magától megfelelő hajtóerő lesz adott anyag újrafeldolgozásának kifejlesztéséhez, vagy pedig intézkedések szükségesek az újrafeldolgozás akadályainak leküzdéséhez. Ebben az összefüggésben intézkedések széles köre jöhet számításba, és az életciklus-szemlélet hozzájárul annak biztosításához, hogy az újrafeldolgozás környezetvédelmi előnyei a lehető legkisebb költség mellett valósuljanak meg.

Újrafeldolgozási célok

A hulladékokról szóló több közösségi irányelv használja az újrafeldolgozási és hasznosítási célokat. A csomagolásról és a csomagolási hulladékokról szóló irányelvben szereplő újrafeldolgozási és hulladékhasznosítási célok legutóbbi felülvizsgálata kimutatta annak fontosságát, hogy a célokat a fogalommeghatározás körével arányosan megfelelő szinteken határozzák meg, és hogy az egyes anyagok sajátosságait figyelembe vegyék. Ilyen elemzés nélkül fennáll annak a kockázata, hogy olyan célokat határoznak meg, amelyek környezetvédelmi szempontból nem vagy csak kevéssé előnyös folyamatokat segítenek, vagy olyanokat, amelyek nem segítik azokat a technológiákat, melyek jelentős környezetvédelmi előnyöket eredményeznének, de nehéz betörniük a piacra.
E bonyolultság miatt a célok szintjét rögzíteni kell, figyelembe véve az újrafeldolgozás fogalmának körét a különböző anyagokra, mint ahogy ez már történt a csomagolásról szóló irányelv céljainak vizsgálatakor, és figyelembe kell venni az egyes anyagok konkrét jellemzőit. Az új vagy módosított újrafeldolgozási vagy hulladékhasznosítási célokat kitűző újabb javaslatoknak optimalizálniuk kell az újrafeldolgozás és hulladékhasznosítás költséghatékonyságát és el kell kerülniük az adott anyagokra nem megfelelő technológiák segítését."

honlap készítés, weboldal készítés, webtárhely: WebStarter